Tin Tổng Hợp

Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì? Vai Trò Và Ý Nghĩa?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa tiếng Anh là gì? Tác động và ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá? Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá?

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và nhanh chóng như hiện nay, bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển đều phải nhanh chóng đi vào nền kinh tế tri thức. Vì vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa liên quan đến phát triển kinh tế tri thức là bước tất yếu mà Việt Nam phải trải qua. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, đưa ra những chủ trương, đường lối, chính sách thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa liên quan đến phát triển kinh tế, kinh tế tri thức hiện nay.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-la-gi-3-a11-angiariverside-vn

1. công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hoá là sự chuyển hoá căn bản và toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ ​​lao động thủ công sang sử dụng chung lao động phổ thông trên cơ sở phát triển công nghiệp.

Hiện đại hóa được hiểu là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, thương mại, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội.

Vì vậy, công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay là sự chuyển hoá căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội từ lao động chân tay là chính sang lao động phổ thông. năng suất.

Có thể thấy, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tư tưởng mới không còn giới hạn ở trình độ sản xuất và lực lượng kỹ thuật thuần tuý nữa mà giống như những lao động công nghiệp khác, nhằm chuyển lao động chân tay thành lao động cơ khí.

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa tên tiếng anh là “Industrialization and modern”

2. Tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

——Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

– Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo điều kiện củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường quan hệ công nhân, nông dân và trí thức.

——Tạo điều kiện để hình thành và phát triển nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn minh tiên tiến, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Tạo cơ sở vật chất và công nghệ cho sự nghiệp xây dựng nền kinh tế độc lập, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

Lịch sử công nghiệp hóa thế giới có thể bắt nguồn từ hàng trăm năm. Vào giữa thế kỷ 18, một số nước phương tây do Anh đứng đầu đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp mà nội dung chủ yếu là chuyển đổi từ lao động chân tay sang lao động cơ khí. Đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của quá trình công nghiệp hóa trên thế giới. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ XIX, khái niệm công nghiệp hóa mới được sử dụng để thay thế khái niệm Cách mạng công nghiệp, mặc dù sau Cách mạng công nghiệp ở Anh đã có một thế hệ công nghiệp hóa ở các nước khác. Tây Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản, nhìn chung, công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lao động thủ công, năng suất thấp sang nền kinh tế công nghiệp với cơ cấu kinh tế như hiện nay. Năng suất lao động. Vì vậy, công nghiệp hoá là quá trình chuyển một nước còn lạc hậu về kinh tế thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có trình độ công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao trong các ngành kinh tế quốc dân. Hiện đại hóa là quá trình sử dụng mọi khả năng để đạt đến trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại.

Trong điều kiện Việt Nam, Đảng ta chỉ rõ: “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự chuyển hoá căn bản và toàn diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội, từ sử dụng lao động chân tay sang phương thức chính là phổ cập lao động và tiên tiến. Phát triển công nghiệp, sử dụng công nghệ, phương tiện, phương pháp hiện đại, dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ để tạo ra năng suất lao động xã hội cao ”

+ Giúp đảm bảo và tạo điều kiện chuyển đổi sản xuất xã hội, tăng năng suất lao động và nâng cao khả năng kiểm soát của con người đối với tự nhiên. Từ đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

+ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo điều kiện vật chất để củng cố và nâng cao vai trò của kinh tế quốc doanh. Chính nhờ vậy mà con người mới có thể phát huy hết khả năng của mình trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.

+ Giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, đạt trình độ tiên tiến hiện đại. Tạo điều kiện bổ sung sức mạnh vật chất và công nghệ của hệ thống quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng phát triển. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được coi là nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

Thứ nhất: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển mạnh mẽ của năng suấtĐể thực hiện cơ giới hoá nền sản xuất xã hội, nền kinh tế sẽ chuyển từ nền kinh tế dựa trên công nghệ thủ công sang nền kinh tế dựa trên cơ khí thủ công. Đồng thời, văn minh nông nghiệp chuyển thành văn minh công nghiệp.

Nếu thành tựu khoa học và công nghệ được ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân thì thành tựu này sẽ gắn liền với quá trình hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai: Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

Cơ cấu kinh tế chủ yếu là tổng thể hữu cơ giữa các thành phần kinh tế. Có hai dạng cơ cấu kinh tế: cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Đồng thời, cơ cấu kinh tế sẽ giữ vai trò trung tâm, quan trọng và cốt lõi nhất.

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế là điều chỉnh cơ cấu, cơ cấu kinh tế kém hiệu quả, tụt hậu theo hướng kinh tế hiện đại, hiệu quả hơn. Xu hướng của sự chuyển dịch và thay đổi này là từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, sau đó là cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và dịch vụ.

Cơ cấu lực lượng lao động cũng sẽ chuyển dịch theo hướng liên quan đến phát triển kinh tế tri thức. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để nước tôi chiếm ưu thế trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kỳ.

Thứ ba: Củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của nó đối với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời xác lập địa vị thống trị trong quan hệ sản xuất xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng về tính tất yếu khách quan và tác động to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lựa chọn những ngành, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và ứng dụng vào sản xuất. Học hỏi, nâng cao trình độ học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng nguồn lao động có tay nghề cao của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển, đưa nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa xã hội của đất nước lên một tầm cao mới. Đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa có chức năng tạo ra những điều kiện, tiền đề về vật chất và công nghệ cho hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trong từng thời kỳ lịch sử, theo tình hình kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa có những nội dung và bước đi cụ thể, phù hợp. Đối với Việt Nam, khi chính thức bước vào thời kỳ quá độ xã hội chủ nghĩa, Đảng đã chủ trương công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, và từ cuối thế kỷ XX đến nay, quá trình này được xác định hoàn toàn, đó là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là quá trình kinh tế – kỹ thuật và kinh tế – xã hội toàn diện, rộng khắp, nhằm chuyển nền sản xuất và xã hội Việt Nam từ trình độ nông nghiệp lạc hậu sang trình độ công nghiệp với trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại, văn minh.

Hy vọng bài viết về chủ đề công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Back to top button